Politique de confidentialité

1. Généralités - à quoi sert cette politique de confidentialité ?

1.1. De website beschikbaar op het adres andromedahotel.be (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van Belcoast Holidays nv, met maatschappelijke zetel te Vakantiestraat 1, 8434 Westende (hierna ook: “Verwerkingsverantwoordelijke”, “wij” of “ons”).

1.2. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Nous vous recommandons vivement de lire attentivement cette politique de confidentialité.

1.3. Deze privacy policy is enkel van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website door Verwerkingsverantwoordelijke en/of door verwerkers (bv. externe dienstverleners of onderaannemers) die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken en daartoe met ons een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

En outre, la présente politique de confidentialité ne couvre en aucun cas les politiques de confidentialité d'autres sites web ou applications auxquels il est fait référence par le biais d'hyperliens (même autorisés) sur le site web ou de sociétés ou entités qui font de la publicité pour nos services.

1.4. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). Onze aangestelden of medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

1.5. Deze privacy policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten. Wij zullen u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

1.6. Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 24 oktober 2018.

1.7. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben.

2. Qui sommes-nous et comment pouvez-vous nous contacter ?

Forme juridique : NV

Nom de la société : Belcoast Holidays

Nom commercial : West Bay Hotel

Siège social : Vakantiestraat 1, 8434 Westende

Numéro de téléphone : 059 361 361

Courriel : info@westbayhotel.be

Site web du ou des hyperliens : westbayhotel.be

3. Coordonnées du délégué à la protection des données

Tomas S - 059 80 66 11

4. À quelles fins traitons-nous vos données personnelles ?

Nous traitons les données personnelles que vous nous fournissez sur ou par l'intermédiaire du site Web uniquement dans le but de :

Le marketing direct.

À des fins statistiques.

5. Quelle est la base juridique du traitement de vos données personnelles ?

5.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien: de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

5.2. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy - door de knop ok aan te klikken voorafgaand aan het gebruik van de Website en/of het verwerken van persoonsgegevens op of via de Website - geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

6. Quelles sont les données personnelles que nous traitons ?

6.1. Op of via de Website verwerken wij enkel, en voor zover u deze verstrekt, volgende persoonsgegevens: Identificatiegegevens .

6.2. Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website verwerkt.

7. Qui d'autre reçoit et/ou traite vos données personnelles (outre le responsable du traitement) ?

Le système de messagerie mailup.com utilise également votre adresse électronique pour envoyer des courriers.

8. Transférons-nous vos données personnelles à des (sociétés ou entités situées dans) des pays non membres de l'UE ?

Non

9. Où, comment et combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?

9.1. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van Mailup.com

9.2. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren. Wij zullen uw persoonsgegevens in ieder geval niet langer bewaren dan bewaartermijn.

10. Quels sont vos droits ?

10.1. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

- l'accès à vos données personnelles ;

- amélioration (rectification) ou suppression (effacement) de vos données personnelles ;

- Restriction du traitement vous concernant.

10.2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

10.3. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

10.4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

10.5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit.

10.6. De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

11 Quelles sont nos obligations ?

11.1. Wij treffen alle passende maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen die is afgestemd op de risico’s voor en bij de bescherming van uw persoonsgegevens.

11.2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

11.3. [Indien van toepassing - Wij hebben een Data Protection Officer aangewezen die ons informeert en adviseert over onze verplichtingen op grond van de GDPR, die toeziet op de naleving van de GDPR en het contactpunt is met de bevoegde privacyautoriteiten.]

11.4. Wij werken mee met de bevoegde privacyautoriteiten (op hun verzoek).

11.5. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten of datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

Dans le cas où une telle violation est susceptible de présenter un risque élevé pour vos droits, et dans les conditions prévues par le GDPR, nous vous en informerons également.

Si vous avez connaissance, de quelque manière que ce soit, d'une telle violation concernant vos données personnelles ou celles d'autres personnes, veuillez nous contacter.

11.6. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.


12. Cookies

12.1. Op de Website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van De Website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

12.2. Vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy, met inbegrip van cookie policy, door het vakje omschrijving aan te vinken voorafgaand het gebruik van de Website, geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming gebruik te maken van cookies op de Website.

Les types de cookies suivants sont utilisés sur le site web :

i. Cookies temporaires : ces cookies sont supprimés dès que vous fermez votre navigateur et sont indispensables pour naviguer sur le Site Internet.

ii. Cookies permanents : ces cookies sont utilisés pour transmettre des informations au serveur web chaque fois qu'une personne visite le site web et sont stockés sur votre ordinateur pendant une période plus longue. Ces cookies sont activés chaque fois que vous visitez le site web.

iii. Cookies fonctionnels : Ces cookies sont utilisés pour permettre au site web de fonctionner correctement.

iv. Cookies non fonctionnels : ces cookies peuvent être utilisés, entre autres, à des fins statistiques.

12.3. U hebt het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van bovenvermelde cookies.

12.4. De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

12.5. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert.